Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Zdvih – nástup


Než dá dirigent ruce nahoru, což je signál, že je vše připraveno, musí se přesvědčit pohledem, zda tomu tak skutečně je. Kromě zklidnění musí být po­hledy všech zpěváků upřeny na něho. Jakmile vztáhne paže a zaujme výchozí postavení, znamená to bezprostřední začátek. Z tohoto postavení se provádí tzv. přípravný pohyb, zdvih, dirigentské předtaktí. Jedná se o pohyb nebo pohyby před nástupem. Aby zvuk zazněl v době, kdy má, musí mít zpěvák čas a pro­stor na nádech a zklidnění, hráč na smyčcový nástroj čas na nasazení smyčce, hráč na dechový nástroj místo na nádech a nasazení atp. Vycházíme z daného taktovacího schématu a přípravný pohyb je tak veden směrem doby bezpro­středně předcházející. Nemusí tedy směřovat vždy šikmým obloukem vzhůru, ale může vycházet i do strany nebo jinak. Podle toho je nutné upravit i výchozí postavení a polohu paží. Přípravný pohyb je už součástí taktování! Neudává tedy jen přesný nástup, ale i tempo, dynamiku a výraz skladby. Tempo určuje velikost a rychlost přípravného gesta. Proto si dirigent musí již při zaujmutí výchozího postavení tempo a dynamiku jasně představit. Všechny pohyby musí být maximálně funkční, jednoduché a nevyumělkované. Přípravný pohyb bývá doplněn jemným pokynutím hlavou a nabádavým pohledem. Ukončený přípravný pohyb potom přechází ve vlastní nástup, kdy už má zaznít tón. Bod, v němž dochází ke změně směru se nazývá bod obratu. Pokud skladba začíná na první taktovou dobu, jde přípravný pohyb šikmo nahoru a po dosažení bodu obratu švihem dolů, kde se odrazí tak, jak je patrno z grafického znázornění: Gesto, které vyjadřuje těžkou první taktovou dobu, je ve všech typech taktů obdobné. Je odvozeno z přirozeného pohybu, jehož podstatou je švih dolů. Probíhá rychleji než v daném tempu odpovídá taktové době. Tento nadehnaný čas se vyrovnává odrazem. Odraz je směřován obvykle opačným směrem než kam půjde následující taktová doba. U skladby rytmické je gesto ostré, vytvoří špičku, u lyrické skladby je gesto vláčnější:

zdvih


FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011